Algemene voorwaarden

PRIVACY BELEID

In het gebruik van de website www.druk-store.nl wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen, zoals bij het invullen van het contactformulier. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee hebt. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan. Druk-Store  houdt algemene bezoekgegevens bij van de website www.druk-store.nl, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen. Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Bij Drukstore hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Drukstore Leusden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als grafisch bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Druk-Store Leusden

Mevrouw D. Huurdeman
Hamersveldseweg 2, 3833 GP  Leusden
033-4945474

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven of andere uitingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
•    NAW-gegevens,
•    Mailadres
•    Telefoonnummer
•    Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden:
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor verwerking en verspreiding van nieuwsbrieven en andere uitingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Het is voor ons niet mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor minderjarigen die op foto’s of ander beeld materiaal zijn vastgelegd.

Bewaartermijn:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we maatregelen getroffen.

Rechten omtrent uw gegevens:
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen :

Druk-Store Leusden heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Druk-Store Leusden Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via info@drukstore.com of tel. 033-4945474

Leusden, oktober 2020

Alle rechten voorbehouden | Druk-Store Leusden

© 2020

We gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven!